Uncategorized

By istniało zwierciadło świata, świat musi mieć jakiś kształt…

Widzi­my wszys­tko jak­by w zwier­ciad­le, niejas­no. Cza­sami możemy zaj­rzeć przez lus­tro i zo­baczyć od­ro­binę te­go, co jest po dru­giej stro­nie. Gdy­byśmy całkiem wyczyści­li zwier­ciadło, zo­baczy­libyśmy o wiele więcej. Ale wte­dy nie mog­li­byśmy zo­baczyć siebie… By is­tniało zwier­ciadło świata, świat mu­si mieć ja­kiś kształt, kolor i przejrzystość…Continue reading